sprzedaz@massi.pl   +48 22 22 82 376  
  Logowanie

Ogólne warunki partnerskie (OWP)

 

Ogólne Warunki Partnerskie (OWP)

Massi Sp. z o.o.

 

I DEFINICJE

 1. Definicje zawarte w niniejszym rozdziale mają zastosowanie do OWP, a także do Umów Partnerskich, ich załączników i aneksów.

 2. Massi - Massi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białutach, adres: Białuty 33 B, 05-870 Białuty, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490541, posiadającą NIP 1182095862, REGON 147041249, wysokość kapitału zakładowego: 150.000 zł.

 3. Umowa Partnerska (zwana dalej: Umowa) - umowa zawarta pomiędzy firmą Massi a Parterem Handlowym, regulująca zasady współpracy handlowej.

 4. Partner Handlowy- każdy klient Massi, który prowadzi działalność gospodarczą, został zweryfikowany i posiada założony w systemie ERP Profil Klienta Massi oraz:

  1. posiada podpisaną Umowę z Massi albo

  2. dokonuje zakupu bez Umowy.

 5. Klient - użytkownik (klient) końcowy produktów Massi.

 6. Produkt lub Produkty – wszelkie towary oferowane przez Massi, zawarte w aktualnej ofercie handlowej Massi, znajdującej się na stronie internetowej www.massi.pl oraz w obowiązującym katalogu produktowym. Są to w szczególności wanny, armatura, ceramika sanitarna, meble łazienkowe oraz kabiny prysznicowe. Oferta ulega zmianom. 

 7. Produkty specjalne – towary niedostępne w standardowej ofercie handlowej Massi, w szczególności dedykowane łazienkom specjalistycznym (np. na jachtach), które mogą być oferowane na podstawie odrębnych ustaleń z Partnerem Handlowym, pod warunkiem podpisania Umowy.

 8. Cennik - szczegółowe zestawienie Produktów wraz z cenami, numerami katalogowymi i nazwami, dostępne wyłącznie dla oznaczonego Partnera Handlowego, aktualne w dniu składania zamówienia. Cennik może zawierać również inne elementy oraz posiadać różne wersje ze względu na warunki dostawy (Incoterms) i typ Partnera Handlowego. 

 9. Warunki handlowe - załącznik do Umowy, zawierający zasady obowiązujące Partnera Handlowego.

 10. Kredyt kupiecki – forma płatności, polegająca na odroczeniu na czas ustalony zapłaty za dostarczone Produkty. Okres odroczenia płatności, a także limit Kredytu kupieckiego dla Partnera Handlowego ustala Massi na podstawie Warunków handlowych. Limit może zostać zmieniony w każdej chwili bez zmiany Umowy.

 11. Platforma B2B - system informatyczny, dostępny na stronie www.massi.pl, umożliwiający Partnerom Handlowym zamawianie Produktów. 

 12. Cykl rozliczeniowy – przedział czasowy, określony w Warunkach handlowych, za który została wystawiona faktura.

 13. Dział Obsługi Partnera (zwany dalej: DOP) - dział firmy Massi, zajmujący się obsługą Partnerów Handlowych. DOP odpowiada w szczególności za wystawianie faktur, realizowanie przesyłek oraz udzielanie informacji o etapie realizacji zamówień.

 14. Katalog łazienek - zestawienie Produktów, dostępne w formie elektronicznej na stronie www.massi.pl.

 15. Zestawy produktów (zwane dalej: Zestawy) –  komplety Produktów o zróżnicowanej zawartości, dobrane pod kątem funkcjonalności i estetyki.

 16. Znak towarowy - zastrzeżony wzór marki Massi, stanowiący własność intelektualną firmy Massi.

 17. OWP - Ogólne Warunki Partnerskie.

18. System ERP – system informatyczny do zarządzania przedsiębiorstwem Massi, w szczególności do planowania zasobów przedsiębiorstwa.

19. Osoba współpracująca z Massi – pracownicy (w tym byli pracownicy) Massi, osoby, które działają (lub działały) w imieniu lub na rzecz Massi na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osoby, które współpracują (lub współpracowały) z Massi na jakiejkolwiek innej podstawie. 

 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze OWP przedstawiają i regulują zasady współpracy handlowej w zakresie sprzedaży towarów, ich ekspozycji i promocji, pomiędzy firmą Massi a przedsiębiorcami zweryfikowanymi przez firmę Massi, którzy mają założony Profil Partnera w Systemie ERP Massi.

 2. O ile nie zawarto odrębnej, pisemnej umowy, OWP stosowane są do wszystkich zamówień produktów z oferty handlowej Massi, składanych przez Partnerów Handlowych.

 3. Zawarcie pisemnej umowy pomiędzy Massi i Partnerem Handlowym nie wyłącza stosowania postanowień OWP chyba, że w zawartej umowie postanowiono inaczej.

 4. Partner Handlowy, składając zamówienie w, oświadcza, że akceptuje niniejsze OWP w całości.

 5. Do współpracy handlowej pomiędzy Massi a Partnerem Handlowym nie stosuje się żadnych dokumentów sprzecznych z postanowieniami OWP, w szczególności własnych ogólnych warunków sprzedaży Partnerów Handlowych.

 6. Odstępstwa od stosowania OWP są dopuszczalne wyłącznie w stosunku do oznaczonego zamówienia i tylko w szczególnych przypadkach, wskazanych w OWP, na podstawie zgody Massi, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Wyrażona zgoda ma zastosowanie wyłącznie do jednego Partnera Handlowego i oznaczonego zamówienia.

 7. OWP podlegają cyklicznym aktualizacjom. Aktualną wersję dokumentu można uzyskać, kontaktując się z Działem Obsługi Partnera Massi (zwanym dalej: DOP) pod adresem e-mail: sprzedaz@massi.pl.

 8. Do danego zamówienia stosuje się zawsze tę wersję OWP, która obowiązywała w dniu jego złożenia.

 

III OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY 

 1. Partner Handlowy oświadcza, że:

  1. prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, we własnym imieniu, na własny rachunek i ryzyko;

  2. na dzień złożenia zamówienia: 

   1. jest czynnym podatnikiem VAT,

   2. nie posiada zaległości podatkowych,

   3. nie zalega z dostarczeniem właściwych zeznań podatkowych,

   4. nie jest stroną postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego ani likwidacyjnego,

   5. prowadzone przez niego przedsiębiorstwo nie jest zagrożone likwidacją, rozwiązaniem ani upadłością.

 2. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do wiarygodności lub legalności działania Partnera Handlowego, Massi zastrzega sobie prawo do zażądania okazania dokumentów potwierdzających status prawny przedsiębiorcy oraz gwarantujących prawidłowe rozliczenie transakcji sprzedaży.

 3. Przedstawiciel lub pełnomocnik Partnera Handlowego, przed podpisaniem Umowy, jest zobowiązany do okazania przedstawicielowi Massi Sp. z o.o. dokumentów potwierdzających jego tożsamość i umocowanie do czynności prawnych  w tym do zawarcia Umowy.

 4. Odmowa okazania dokumentów, wskazanych w punktach 2 i 3 niniejszego rozdziału, może skutkować odmową rejestracji Partnera Handlowego w Systemie ERP Massi, odmową realizacji zamówienia lub rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym.

 

IV SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Massi. zobowiązuje się do realizacji zamówień i udzielania rabatów Partnerowi Handlowemu zgodnie z Umową i Warunkami handlowymi.

 2. Partner Handlowy zobowiązuje się do zakupu Produktów w celu ich dalszej odsprzedaży, a także do zapłaty za Produkty na zasadach i w zakresie opisanych w OWP oraz w Umowie, jej załącznikach i ewentualnych aneksach.

 3. Partner Handlowy może składać zamówienia:

  1. przez Platformę B2B (o ile przyznano mu dostęp),

  2. pocztą elektroniczną, wysyłając stosowną dyspozycję na adres e-mail: sprzedaz@massi.pl,

  3. drogą telefoniczną (dane kontaktowe znajdują się na stronie www.massi.pl/kontakt),

  4. w inny sposób, indywidualnie uzgodniony z Massi 

 4. Zamówienie powinno co do zasady zawierać co najmniej:

  1. dane zamawiającego,

  2. adres dostawy,

  3. preferowany termin dostawy,

  4. numer katalogowy i nazwę zamawianych Produktów.

5. W ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia, Massi dokonuje jego wstępnej weryfikacji, w szczególności sprawdza dostępność zamówionych Produktów, możliwość realizacji zamówienia w preferowanym terminie, logistyczne możliwości dostarczenia lub odbioru Produktów, a także inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na skuteczność realizacji zamówienia. 

6. W przypadku stwierdzenia, że zamówienie nie może zostać zrealizowane w całości, Massi potwierdzi zamówienie w części możliwej do realizacji. W takim wypadku, realizacja zamówienia wymaga jego odrębnego potwierdzenia przez Partnera Handlowego.

7. Massi zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia i realizacji zamówienia w ciągu 2 dni roboczych od momentu jego złożenia bez konieczności podania przyczyny odmowy. 

8. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, następuje jego realizacja. 

9. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest za pośrednictwem zewnętrznych firm transportowych i spedycyjnych. Po nadaniu przesyłki, Partner Handlowy otrzyma numer listu przewozowego na podany w Warunkach handlowych adres e-mail.

10. Massi dostarcza zamówione Produkty bezpłatnie, jeśli wartość zamówienia przekroczy ustaloną w Warunkach handlowych kwotę minimalną. 

11. Z zastrzeżeniem punktu kolejnego, Massi dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane w terminie 5 dni, wliczając w to dni wolne od pracy, od potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Termin ten dotyczy Produktów znajdujących się w magazynie Massi.

12. Massi zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, w szczególności gdy Partner Handlowy nie dysponuje wolnym limitem Kredytu kupieckiego lub gdy w chwili złożenia zamówienia posiada on zaległe zobowiązania wobec Massi.W takim wypadku, o ile Massi. nie postanowi inaczej, realizacja zamówienia rozpocznie się w dniu, w którym po stronie Partnera Handlowego pojawi się adekwatny, wolny limit Kredytu Kupieckiego lub wymagalne płatności zostaną uregulowane.

13. Zamówienia Produktów specjalnych są realizowane w terminach wskazanych przez pracowników DOP.

14. Zamówienie może zostać dostarczone do miejsca uzgodnionego z Partnerem Handlowym, innego niż siedziba Partnera Handlowego, na ustalonych przez strony warunkach, o ile spełnione zostaną Warunki handlowe lub postanowienia Umowy w zakresie wymagań wartościowych lub ilościowych zamówienia.

15. W przypadku wyboru przez Partnera Handlowego przedpłaty jako opcji płatności, wskazany w punkcie  11 termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od zaksięgowania wpłaty (pełnej kwoty brutto) na rachunku bankowym Massi. Warunek ten nie dotyczy Partnerów Handlowych, posiadających wolny limit Kredytu Kupieckiego, nie mniejszy niż wartość zamówienia.

16. Massi zastrzega sobie prawo do zmiany warunków realizacji zamówienia po uprzednim porozumieniu z Partnerem Handlowym.

17. Massi zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za dostawę zamówienia poniżej minimum logistycznego, wskazanego w Karcie Warunków Handlowych, na warunkach w niej wskazanych.

 

V PRODUKTY, CENY I RABATY

1. Massi zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych Produktów z oferty w dowolnym czasie. 

2. Zasady udzielania rabatów handlowych oraz inne, dodatkowe warunki współpracy handlowej powinny zostać zawarte na piśmie i dołączone do Umowy pod rygorem nieważności.

3. Massi przedstawia Partnerowi Handlowemu obowiązujący Cennik oraz Warunki handlowe.

4. Sprzedaż realizowana jest według cen wskazanych w Cenniku obowiązującym w dniu potwierdzenia zamówienia, z uwzględnieniem rabatów, o których mowa w ustępie 2 powyżej.

5. O każdej zmianie Cennika Massi powiadomi Partnera Handlowego drogą elektroniczną poprzez Platformę B2B lub mailowo na adres wskazany w Umowie, z odpowiednim wyprzedzeniem. 

6. Przedstawione Partnerom Handlowych Cenniki, ogłoszenia i inne informacje nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie otrzymania przez Partnera Handlowego wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia. W razie wątpliwości, za dzień zawarcia umowy uważa się dzień, w którym ta wiadomość wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail Partnera Handlowego. 

7. Wszelkie wskazywane przez Massi ceny są cenami rekomendowanymi.

8. O ile Massi nie postanowi inaczej, w przypadku podania przez Partnera Handlowego nierzetelnych lub nieprawdziwych informacji, traci on prawo do wszelkich rabatów za okres, którego dotyczyło nierzetelne lub nieprawdziwe rozliczenie.

 

VI PŁATNOŚCI 

1. Massi może udzielić Partnerowi Handlowemu Kredytu kupieckiego oraz limitu Kredytu kupieckiego w celu zakupu Produktów, w wysokości i wymiarze ustalonym przez Massi. Podejmując decyzję, Massi bierze pod uwagę w szczególności poziom osiąganych przez Partnera Handlowego obrotów Produktami oraz wywiązywanie się przez niego z obowiązków płatniczych wobec Massi, a także subiektywną ocenę poziomu ryzyka kredytowego Partnera Handlowego.

2. Płatności za zamówienie należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Massi i widniejący w wykazie podatników VAT. Massi w każdej chwili uprawnione jest do zmiany rachunku bankowego, o czym poinformuje Partnera Handlowego. Massi nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Partner Handlowy dokona płatności na inny niż widniejący w wykazie rachunek bankowy. 

3. Za datę zapłaty uważa się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Massi. 

4. Partner Handlowy, który posiada podpisaną Umowę, może wnioskować o wydłużenie terminu płatności. Warunkiem jest podpisanie umowy faktoringowej z firmą faktoringową, która obsługuje finansowo Massi.

5. Opłaty i koszty bankowe na terytorium Polski ponosi Massi. W przypadku transakcji zagranicznych, opłaty i koszty bankowe ponosi Partner Handlowy.

6. W przypadku opóźnień w zapłacie należności, Massi ma prawo w szczególności do:

a)naliczenia odsetek ustawowych oraz innego rodzaju odsetek, wynikających z obowiązujących przepisów;

b) zmiany warunków Kredytu kupieckiego, w tym do skrócenia terminu płatności dla przyszłych transakcji;

c) anulowania lub zmniejszenia limitu Kredytu kupieckiego;

d) wstrzymania realizacji innych zamówień Partnera Handlowego;

e) rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym;

f) anulowania lub wstrzymania przyznanych rabatów handlowych.

7. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, gdy Partner Handlowy ma względem Massi zobowiązania wynikające ze współpracy handlowej, Massi może, według swojego uznania wskazać, na poczet którego długu zaliczy dokonaną wpłatę, niezależnie od tego, czy Partner Handlowy wskaże, które roszczenie chce zaspokoić. W takim przypadku, zawiadomi Partnera Handlowego, na poczet którego zobowiązania zaliczył wpłatę. Każdorazowo Massi. ma prawo w pierwszej kolejności zaliczyć dokonaną wpłatę na zaległe należności uboczne (np. odsetki), a dopiero potem na należność główną.

8. Jednocześnie Partner Handlowy zobowiązuje się nie potrącać z należności za zrealizowane zamówienia własnych wierzytelności wobec Massi bez uprzedniej zgody. Decyzja o wyrażeniu zgody albo o odmowie zostanie udzielona drogą mailową w terminie 10 dni od dnia otrzymania propozycji rozliczenia wierzytelności. 

9. Strony zgodnie postanawiają, że w chwili wydania zewnętrznej firmie transportowej Produktu na Partnera Handlowego przechodzą wszelkie ciężary związane z Produktem oraz ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Własność i wszelkie korzyści związane z Produktem przechodzą na Partnera Handlowego w chwili uiszczenia pełnej płatności z Produkt.

 

VII SPRZEDAŻ I MARKETING

1. Partner Handlowy zobowiązuje się do sprzedaży Produktów zgodnie z najwyższą starannością. 

2. Massi zastrzega sobie prawo do ustalania szczegółowych zasad regulujących tworzenie i utrzymywanie ekspozycji Produktów oraz promowania Znaku towarowego. Zasady te zostaną uzgodnione z Partnerem Handlowym i zawarte w odrębnych dokumentach.

3. Massi zapewnia Partnerom Handlowym, na odrębnie ustalonych zasadach, różne formy wsparcia sprzedażowego i marketingowego, w tym:

a) uczestnictwo w programie marketingowym Massi, który obejmuje m.in. wspólne działania reklamowe, po uprzednim uzgodnieniu ich treści i formy;

b) uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Massi.

 

VIII REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące ilości i jakości zakupionych Produktów Partner Handlowy zobowiązany jest zgłosić Massi niezwłocznie po wykryciu wad lub innych uchybień, w terminach zgodnych z obowiązującymi procedurami reklamacji w Massi.

2. Massi zobowiązuje się umożliwić Partnerowi Handlowemu dostęp do procedur reklamacji oraz poinformować go o ewentualnych zmianach w procedurach reklamacji. 

3. Strony zgodnie postanawiają o wyłączeniu odpowiedzialności Massi z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktów. Odpowiedzialność Massi ograniczona jest do warunków gwarancji oraz procedury reklamacji, które opublikowane są na stronie www.massi.pl.

 

IX POUFNOŚĆ

1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności oraz do nieujawniania informacji i danych objętych współpracą handlową, Umową lub będących wynikiem jej realizacji, jakiejkolwiek osobie trzeciej z wyłączeniem podmiotów uprawnionych do uzyskiwania takich informacji z mocy prawa, bez uprzedniej, pisemnej zgody drugiej strony. 

2. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ustępie 1 powyżej, strona udzielająca informacji zobowiązana jest do zobowiązania podmiotu, któremu informacji udziela, do zachowania reguł poufności, wskazanych w niniejszym rozdziale. 

3. Poufność, o której mowa w ustępie 1 powyżej, obejmuje w szczególności informacje dotyczące wartości zamówień, ilości sprzedanych Produktów Klientom przez Partnera Handlowego oraz innych informacji, dotyczących obrotu handlowego Produktami przez Partnera Handlowego.

4. Obowiązek zachowania poufności trwa, mimo zakończenia współpracy handlowej oraz wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy – chyba, że dana informacja utraciła swój poufny charakter ze względu np. na jej podanie do wiadomości publicznej lub ujawnienie w sposób wymagany przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

5.  W przypadku naruszenia postanowień, o których mowa w niniejszym punkcie, Massi uprawnione będzie do naliczenia Partnerowi Handlowemu kary umownej w wysokości 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. 

 

X ZASADA LOJALNOŚCI

1. Partner Handlowy zobowiązuję się, że w okresie obowiązywania Umowy, jak i w okresie 2 lat od jej rozwiązania, upływu okresu wypowiedzenia lub wygaśnięcia, nie będzie współpracował na jakiejkolwiek podstawie prawnej z Osobami współpracującymi z Massi. W szczególności dotyczy to osób, które bezpośrednio obsługują lub obsługiwały Partnera Handlowego w imieniu Massi w czasie trwania Umowy. Współpraca z Osobą współpracująca z Massi możliwa jest wyłącznie za uprzednią, pisemną pod rygorem nieważności, zgodą Massi.

2. Partner Handlowy gwarantuje, iż obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej będzie zachowany również przez wszelkie podmioty kapitałowo bądź osobowo z nim powiązane. 

3. Naruszenie przez Partnera Handlowego jakiegokolwiek zobowiązania lub gwarancji określonej w niniejszym punkcie uprawnia Massi do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz do naliczenia kary umownej wobec Partnera Handlowego w wysokości 30.000 zł (słownie: trzęsiecie tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia.

 

XI ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Partnera Handlowego któregokolwiek z obowiązków, wynikających z Umowy lub innych dokumentów regulujących współpracę handlową, Massi ma prawo do podjęcia jednego z poniższych działań lub kilku łącznie:

a) odmowa realizacji zamówienia,

b) wstrzymanie dostaw Produktów,

c) zmiana warunków Kredytu kupieckiego i jego limitu,

d) realizacja ustanowionych zabezpieczeń transakcji,

e) zobowiązanie Partnera Handlowego do ustanowienia kolejnych zabezpieczeń transakcji,

f) zmiana terminu płatności,

g) rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 

2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Partnera Handlowego obowiązków, o których mowa w ustępie 1 powyżej, uważa się w szczególności:

a) nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec Massi,

b) naruszenie zasad poufności, o których mowa w rozdziale IX,

c) naruszenie zasad lojalności, o których mowa w rozdziale X, 

d) uzasadnione podejrzenie złej (zagrażającej właściwemu wypełnianiu obowiązków) kondycji finansowej Partnera Handlowego,

e) zaprzestanie wykonywania Umowy, tj. składanie zamówień rzadziej niż 1 raz w Cyklu rozliczeniowym,

f) uzyskanie informacji o wszczęciu procedury ogłoszenia upadłości wobec Partnera Handlowego,

g) wystąpienie przesłanek poddających w wątpliwość wypłacalność Partnera Handlowego,

h) złożenie fałszywego oświadczenia.

3. Massi nie ponosi odpowiedzialności za szkody stanowiące utracone korzyści, jak również inne szkody o podobnym charakterze, poniesione przez Partnera Handlowego w związku z realizacją Umowy.

4. W przypadku zaprzestania współpracy handlowej lub rozwiązania Umowy, niezależnie od przyczyny, Partner Handlowy upoważnia Massi do odbioru z magazynu Partnera Handlowego nieopłaconych Produktów, które mogą zostać zaliczone na poczet wierzytelności wobec Massi Koszty związane z odbiorem pokrywa Partner Handlowy. 

5. Strony zgodnie postawiają, że wypowiedzenie umowy przez Massi nie uprawnia Partnera Handlowego do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z faktu wypowiedzenia umowy ( w tym szkoda i utracone korzyści) 

6. Wypowiedzenie Umowy przez którąkolwiek ze stron rodzi po stronie Partnera Handlowego obowiązek do natychmiastowego zaprzestania używana logo Massi, nie później niż w terminie 3 dni od rozwiązania Umowy. 

 

XII WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

1. Partner Handlowy zobowiązuje się do respektowania wszelkich praw własności intelektualnej Massi lub innych podmiotów powiązanych kapitałowo z Massi. Dotyczy to w szczególności praw autorskich oraz praw do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych i patentów.

2. Wykorzystanie, w szczególności w celach reklamowych i promocyjnych, znaków towarowych lub innych form własności intelektualnej, do których prawa przysługują firmie Massi lub podmiotowi powiązanemu z nią kapitałowo, wymaga kontaktu, uzgodnień i wyraźnej, uprzedniej zgody Massi wyrażonej w dowolnej formie dokumentowej.

3. Przekazanie Partnerowi Handlowemu materiałów lub informacji dotyczących firmy Massi lub podmiotu powiązanego z nią kapitałowo, w szczególności zdjęć i katalogów Produktów, w żadnym wypadku nie jest jednoznaczne z cesją praw do tych informacji lub materiałów, w szczególności autorskich praw majątkowych i innych praw własności intelektualnej oraz praw wynikających z rejestracji znaku towarowego. Partnerowi Handlowemu przysługuje prawo do wykorzystania takich informacji lub materiałów oraz korzystania ze znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej wyłącznie w celu należytego wykonania postanowień Umowy, w zakresie uprzednio uzgodnionym z Massi w dowolnej formie dokumentowej . 

4. Partner Handlowy zobowiązuje się, na każde żądanie Massi, do niezwłocznego zwrotu lub usunięcia i zniszczenia z nośników danych wszelkich informacji, materiałów, znaków towarowych lub innych przedmiotów, stanowiących własność intelektualną Massi.

5. Partner Handlowy zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Massi o możliwości naruszenia praw własności intelektualnej firmy Massi lub innego podmiotu powiązanego z nią kapitałowo, lub o bezprawnym ich wykorzystywaniu. W takiej sytuacji Partner Handlowy zobowiązuje się również do podjęcia działań zapobiegających naruszeniom lub bezprawnemu wykorzystaniu.

 

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Massi zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w OWP, przy czym o każdej zmianie poinformuje Partnera Handlowego na stronie Platformy B2B

2. Wprowadzone do OWP zmiany obowiązują po upływie 30 dni od dnia ich opublikowania na stronie internetowej www.massi.pl

3. Partner Handlowy, bez uprzedniej, pisemnej zgody Massi, nie może przenosić praw ani obowiązków wynikających z Umowy, w całości ani w części, na jakiekolwiek osoby trzecie.

4. Za adresy dla doręczeń ewentualnej korespondencji pisemnej strony ustalają swoje siedziby wskazane w odpowiednim rejestrze . W przypadku zmiany siedziby lub adresu do korespondencji, każda ze stron zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o tym drugą stronę w formie listu poleconego oraz w formie dokumentowej. W razie uchybienia temu obowiązkowi, korespondencja wysłana na adres, o którym mowa w zdaniu pierwszym, będzie uważana za skutecznie doręczoną.

5. Partner Handlowy wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Massi za pośrednictwem udostępnionych przez niego środków komunikacji elektronicznej. Zgody powyższej udziela się na czas nieoznaczony bez względu na okres obowiązywania współpracy handlowej lub Umowy, przy czym zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Aby cofnąć zgodę, należy przesłać stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub papierowej.

6. Ilekroć mowa w niniejszych OWP o podmiotach powiązanych rozumieć należy podmioty, o których mowa w art. 11 a ust. 1 pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 865) bądź w art. 23m ust. 1 pkt 4) ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387) w brzmieniu z dnia zawarcia Umowy. 

7. Wszelkie spory wynikłe ze współpracy będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia, za sąd właściwy dla realizacji roszczeń, strony ustalają sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Massi, który rozstrzygać będzie według prawa polskiego.

8. W sprawach nieuregulowanych w OWP, Umowie i innych dokumentach normujących współpracę handlową między stronami, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi OWP, za obowiązującą przyjmuje się wersję polską.

 

Powrót